ลงทะเบียน
(Registration)
 
เอกสารหลักฐานการสมัคร
 
 
เลขที่บัญชีซื้อขายทองคำ
 
วันเดือนปีเกิด
 
 
 
เพศ
    
 
คำนำหน้าชื่อ
               
 
ชื่อผู้ใช้ (Username)
(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
 
*ระบุ 6 - 15 ตัวอักษร เฉพาะ A-Z, a-z, 0-9, (.), (-), (_)  
 
รหัสผ่าน
*
*ระบุ 4 - 8 ตัวอักษร เฉพาะ A-Z, a-z, 0-9, (.), (@), ($), (#), (!)
 
ยืนยันรหัสผ่าน
*
 
PIN
*
 
ยืนยัน PIN
*
 
ชื่อภาษาไทย
*
 
นามสกุลภาษาไทย
*
 
ชื่อภาษาอังกฤษ
*
 
นามสกุลภาษาอังกฤษ
*
 
เอกสารหลักฐานการสมัคร
  
*
 
วันที่ออกเอกสาร
 
วันหมดอายุ
 
วันเดือนปีเกิด
 
ฐานเงินเดือน
*
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 
บ้านเลขที่
*
อาคาร
 
หมู่
หมู่บ้าน
 
ซอย
ถนน
 
แขวง/ตำบล
*
เขต/อำเภอ
*
 
จังหวัด
*
รหัสไปรษณีย์
*
 
โทรศัพท์
มือถือ
*
 
โทรสาร
อีเมล
*
 
เงื่อนไขและข้อตกลง
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้

เมื่อท่านได้เข้ามาใช้เนื้อหาสาระใด ๆ ซึ่ง บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง (หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “ฮั่วเซ่งเฮง”) จัดให้มีบนเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังที่จะได้กำหนดไว้ต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ท่าน ยุติการใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป ฮั่วเซ่งเฮง สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเนื้อหาใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยดุลพินิจ ของ ฮั่วเซ่งเฮง

การไม่รับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ และความเห็นซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ ("เนื้อหา") เป็นสิ่งที่จัดหาให้บนหลักการ "มีอยู่เช่นนั้น" โดยไม่มีการ รับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสม เพื่อ วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใด ถึงแม้ว่าเนื้อหาซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ จะได้มาหรือนำมาจากแหล่ง ที่ ฮั่วเซ่งเฮง เห็นว่าเชื่อถือได้ ฮั่วเซ่งเฮง ก็ไม่สามารถ และไม่รับประกัน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเหล่านั้น ฮั่วเซ่งเฮงหรือกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนใด ๆ ของ ฮั่วเซ่งเฮง หรือผู้ค้า ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สาม จะไม่รับผิดหรือมีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นผลและความเสียหายต่อเนื่อง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือการต้องหยุดดำเนินการของธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้หรือการที่ไม่สามารถ ใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะโดยพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือหลักกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าสถานการณ์ ที่ก่อให้เกิดเหตุนั้นขึ้น จะอยู่ในความควบคุมของฮั่วเซ่งเฮง หรือผู้ค้าคนอื่นใด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือซอฟท์แวร์

กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

ฮั่วเซ่งเฮง เป็นเจ้าของและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในฐานข้อมูล) ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของฮั่วเซ่งเฮง เนื้อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่อาจจะทำซ้ำ จำแนกแจกจ่าย หรือตีพิมพ์โดยบุคคลใด ๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ฮั่วเซ่งเฮง ก่อน การดาวน์โหลด (download) หรือคัดลอกจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือเนื้อหาสาระใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ให้แก่ผู้ใด สิ่งใด ๆ ซึ่งส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะตกเป็นทรัพย์สินของฮั่วเซ่งเฮง และ ฮั่วเซ่งเฮง อาจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ถูกกฎหมายและจะอยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูล ตามแต่ที่ฮั่วเซ่งเฮงจะเห็นสมควร

การไม่เป็นการเสนอขายเว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่มาอยู่ในเว็บไซต์

มิได้มีไว้เพื่อการเสนอขายให้แก่ หรือการใช้โดยบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใด ๆ ซึ่งการเสนอขาย หรือการใช้ดังกล่าว จะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศนั้น ๆ หรือซึ่งจะทำให้ฮั่วเซ่งเฮง ต้องตกอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์ใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการขอรับอนุญาตในประเทศนั้น ๆ ไม่มีส่วนใดของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ที่เป็นการก่อให้เกิดการเชื้อเชิญ หรือเสนอโดยฮั่วเซ่งเฮง ให้ซื้อหรือขายทองคำ หลักทรัพย์ หรือตราสาร ทางการเงินอื่น ๆ หรือเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุน

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

ถ้าหากท่านออกจากเว็บไซต์นี้โดยผ่านการเชื่อมต่อ (link) ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และไปเข้าดูเนื้อหาซึ่งไม่ได้จัดหามาโดยฮั่วเซ่งเฮง ท่านกระทำเช่นนั้นโดยความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาที่ท่านเชื่อมต่อออกไปจะไม่ได้รับพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้อง หรือตรวจทาน อย่างใด ๆ โดยฮั่วเซ่งเฮง ฮั่วเซ่งเฮงไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ หรือความสูญหาย (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นจริง ตามที่กล่าวอ้าง เป็นผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นการลงโทษ) ซึ่งเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความบกพร่อง หรือความละเลยของการบริการข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ฮั่วเซ่งเฮงไม่ได้ให้คำรับประกัน หรือคำรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาทางอีเล็คโทรนิคส์ ซึ่งบุคคลภายนอกเป็นผู้ส่ง และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง เนื้อเรื่อง คุณภาพ หรือกำหนดเวลาของเนื้อหา ทางอีเล็คโทรนิคส์ใด ๆ

การชดใช้ความเสียหาย

ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้ฮั่วเซ่งเฮง กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน หรือการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อมูลของผู้ใช้

ฮั่วเซ่งเฮง อาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล (email) ของท่าน และการใช้ เว็บไซต์เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดภายใน

กฎหมายบังคับใช้

ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย